keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Privacy Policy

 

Zásady ochrany osobných údajov

Bookwize rezervačný systém (ďalej len „aplikácia“) zhromažďuje niektoré osobné údaje od svojich používateľov. Údaje sa zhromažďujú a spracovávajú na účely uvedené nižšie.

Typy zhromaždených údajov

Medzi údajmi, ktoré táto aplikácia môže zhromažďovať, sú: údaje o cookie, prehliadaní a používaní, e-mail, meno, priezvisko a geografická poloha. Ďalšie zhromaždené osobné údaje môžu byť zdôraznené v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v špecifikovanom vysvetľujúcom texte v okamihu, keď dôjde k zhromažďovaniu údajov. Osobné údaje môžu byť voľne vložené používateľom alebo predmetom údajov alebo automaticky zhromaždené pri použití aplikácie. Akékoľvek používanie súborov cookie aplikáciou alebo vlastníkov služieb tretích strán, ktoré používa aplikácia, pokiaľ nie je uvedené inak, slúži na identifikáciu používateľa a zapamätanie si jeho preferencií výlučne na účely poskytovania služby požadovanej používateľom. Ak neposkytnete určité osobné údaje, deaktiváciou súborov cookie aplikácie nemôžete surfovať alebo aplikáciou poskytovať svoje služby. Zozbierané osobné údaje môžu považovať používateľa aj tretie strany, ktorých údaje poskytuje používateľ. Používateľ preberá zodpovednosť za osobné údaje tretích strán uverejnené alebo zdieľané prostredníctvom aplikácie a vyhlasuje, že má právo komunikovať alebo vysielať, čím uvoľňuje majiteľovi všetku zodpovednosť voči tretím stranám. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa použitých súborov cookie nájdete v pravidlách cookie služby Bookwize.

Spôsob a miesto spracovania získaných údajov

Spôsob spracovania

Dátový kontrolór spracováva údaje zainteresovaných strán a používateľov zákonným a riadnym spôsobom a musí prijať vhodné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu, zverejneniu, modifikácii alebo neoprávnenému zničeniu údajov. Spracovanie sa vykonáva pomocou počítačov a / alebo telematických prostriedkov s organizačnými metódami a logikou, ktoré sa striktne týkajú uvedených účelov.

Okrem vlastníka môže byť v niektorých prípadoch prístup k údajom prístupný aj externým stranám (napríklad poskytovateľom technických služieb od tretích strán, poštovým operátorom, poskytovateľom hostingu, spoločnostiam IT, komunikačným agentúram). Aktualizovaný zoznam manažérov môže byť kedykoľvek vyžiadaný od vlastníka.

Miesto

Údaje sa spracovávajú v centrále kontrolóra údajov, pokiaľ nie je v zvyšku tohto dokumentu uvedené inak.

Čas uchovania

Údaje sa uchovávajú po dobu potrebnú na vykonanie služby požadovanej používateľom a používateľ môže vždy požiadať o ich pozastavenie alebo odstránenie.

Použitie zhromaždených údajov

Údaje týkajúce sa používateľa alebo subjektu údajov sa zhromažďujú na tieto účely: Analýza, inzercia, remarketing a zacielenie na správanie, interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami, Zobrazovanie obsahu z externých platforiem, Kontakt e-mailom, Geolokácia a správa RSS kanálov. Typy osobných údajov použité na každý účel sú uvedené v špecifických častiach tohto dokumentu. Použitie údajov na dodatočné účely zo strany vlastníka môže v niektorých prípadoch a z právnych dôvodov vyžadovať špecifický súhlas používateľa alebo subjektu údajov.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a službách poskytovaných tretími stranami

Osobné údaje zozbierané na nasledujúce účely a využívajú nasledujúce služby:

Ďalšie informácie o spracovaní údajov

Právna ochrana

Osobné údaje používateľa môžu byť použité na právne účely vlastníkom žiadosti na súde alebo vo fázach vedúcich k možným súdnym krokom vyplývajúcim z jeho nesprávneho použitia alebo z dôvodu súvisiacich služieb používateľom.

Ďalšie informácie

Špecifické informácie sa môžu zobraziť na stránkach stránok, ktoré sa týkajú konkrétnych služieb alebo spracovania údajov poskytnutých používateľom alebo subjektom údajov.

Údržba

Osobné údaje používateľa sa môžu ďalej používať spôsobom a na účely vyžadované na údržbu aplikácií.

Systémové denníky

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a všetky služby tretích strán, ktoré používa, zhromažďovať systémové denníky, t. j. súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu – vrátane navigácie. Môžu obsahovať aj osobné údaje, napríklad adresy IP.

Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto pravidlách

Viac informácií o spracovaní osobných informácií môžete kedykoľvek požiadať od vlastníka.

Práva subjektov údajov

Osoby, ktorých sa údaje týkajú, majú kedykoľvek právo vedieť, či sú ich údaje uložené, a môžu konzultovať s kontrolórom údajov, aby sa dozvedeli o ich obsahu a pôvode, overili ich presnosť alebo požiadali o ich doplnenie, zrušené, aktualizované alebo opravené alebo na ich premenu na anonymný formát alebo na zablokovanie akýchkoľvek údajov, ktoré sú v rozpore so zákonom, ako aj na to, aby sa proti ich úprave postavili z akýchkoľvek legitímnych dôvodov. Žiadosti by sa mali zaslať majiteľovi spracovateľského systému.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Aplikácia si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov kedykoľvek tým, že oznámi svojim používateľom na tejto stránke a zabezpečením obdobnej ochrany osobných údajov vo všetkých prípadoch. Dôrazne odporúčame túto stránku často kontrolovať s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedenej v spodnej časti.

Definície a právne odkazy

Osobné informácie alebo údaje

Akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, právnickej osoby, inštitúcie alebo združenia, ktoré sú alebo môžu byť identifikované, a to aj nepriamo, odkazom na akékoľvek ďalšie informácie vrátane osobného identifikačného čísla.

Prehliadanie a používanie údajov

Informácie zhromaždené automaticky z webových stránok vrátane IP adries alebo názvov domén počítačov, ktoré používajú používatelia, ktorí sa pripojili k lokalite, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie žiadosti server, veľkosť súboru prijatého v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačný systém používaný návštevníkom, rôzne časové údaje na návštevu (napr. čas strávený na každej stránke) a podrobnosti o ceste sledovanej na webe s osobitným odkazom na postupnosť navštívených stránok a ďalšie parametre o operačnom systéme a prostredí IT užívateľa.

Užívateľ

Znamená jednotlivého používateľa služieb alebo produktov aplikácie.

Predmet údajov

Právnická alebo fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Procesor dát

Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa alebo akákoľvek iná organizácia, združenie alebo organizácia určená kontrolórom údajov pre systém spracovania osobných údajov.

Riadiaca jednotka údajov

Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa alebo akýkoľvek iný orgán, združenie alebo organizácia s právom, tiež spoločne s iným kontrolórom údajov, prijímať rozhodnutia týkajúce sa účelov a metód spracovania osobných údajov a použitých prostriedkov, vrátane bezpečnostného opatrenia týkajúce sa prevádzky a používania tejto stránky.

Preskúmanie, opravovanie a odstránenie osobných údajov

Máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

Odhlásiť sa z našej komunikácie

Môžete sa odhlásiť z našej marketingovej komunikácie kliknutím na odkaz „odhlásiť sa“ nachádzajúci sa v spodnej časti našich e-mailov, aktualizovaním vašich komunikačných preferencií alebo zaslaním e-mailu na adresu info@bookwize.com alebo poštu na Bookwize, 12 Kalamida , 105 54, Atény, Grécko. Zákazníci sa nemôžu odhlásiť od prijímania transakčných e-mailov súvisiacich s ich účtom s nami ani so službou odberu.

Zrušenie odberu od našich zákazníkov Communications Properties využívajúce naše služby sú výhradne zodpovedné za vlastné marketingové e-maily a iné komunikácie; nemôžeme vás odobrať z ich komunikácie. Odhlásenie z marketingovej komunikácie našich zákazníkov môžete zrušiť kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ nachádzajúci sa v spodnej časti ich e-mailov alebo ich kontaktovaním priamo.

Kontakt

Bookwize – Quantum Software Services S.A.
12 Kalamida, 105, 54,
Atény, Grécko.