keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Terms & Conditions

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (tieto „podmienky“ alebo tieto „Štandardné zmluvné podmienky“), ktoré sú tu obsiahnuté na tejto webovej stránke, budú upravovať používanie stránky www.bookwize.com, vrátane všetkých stránok tejto webovej stránky (ktoré sú spoločne uvedené nižšie) ako táto „webová stránka“). Tieto podmienky platia v plnom rozsahu a účinne pri používaní týchto webových stránok a použitím tejto webovej stránky výslovne akceptujete všetky podmienky uvedené v tomto dokumente v plnom rozsahu. Túto webovú stránku nesmiete používať, ak máte akékoľvek námietky voči niektorému z týchto štandardných zmluvných podmienok.

Práva duševného vlastníctva

Okrem obsahu, ktorý vlastníte, ktorý ste sa rozhodli zahrnúť na túto webovú stránku, spoločnosť Quantum Software Services SA a / alebo jej poskytovatelia licencií vlastní všetky práva na duševné vlastníctvo a materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke a všetky takéto práva sú vyhradené,

Užívate iba obmedzenú licenciu, s výhradou obmedzení uvedených v týchto Podmienkach, na účely prezerania materiálu obsiahnutého na tejto webovej stránke,

Obmedzenia

Ste výslovne a dôrazne obmedzený od všetkých nasledovných skutočností:

Niektoré oblasti tejto webovej stránky sú obmedzené prístupom k vám a spoločnosť Quantum Software Services S.A. môže ďalej obmedziť prístup k akýmkoľvek oblastiam tejto webovej stránky kedykoľvek podľa jej vlastného a absolútneho uváženia. Akékoľvek ID používateľa a heslo, ktoré môžete mať pre túto webovú stránku, sú dôverné a musíte zachovať dôvernosť takýchto informácií.

Váš obsah

V týchto štandardných zmluvných podmienkach webových stránok „váš obsah“ znamená akýkoľvek zvuk, video, text, obrázky alebo iný materiál, ktorý sa rozhodnete zobraziť na tejto webovej stránke. Pokiaľ ide o váš obsah, jeho zobrazením udeľujete spoločnosti Quantum Software Services S.A. nevýhradnú, celosvetovú, neodvolateľnú, bezplatnú, sublicenčnú licenciu na používanie, reprodukciu, adaptáciu, publikovanie, prekladanie a distribúciu na akomkoľvek médiu.

Váš obsah musí byť vlastný a nesmie porušovať práva tretích strán. Spoločnosť Quantum Software Services S.A. si vyhradzuje právo odstrániť ľubovoľný váš obsah z týchto webových stránok kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadne záruky

Táto webová stránka je poskytovaná „ako je“ so všetkými chybami a spoločnosť Quantum Software Services S.A. neposkytuje žiadne výslovné alebo implicitné vyjadrenia alebo záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa tejto webovej stránky alebo materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke. Okrem toho nič, čo sa na tejto webovej stránke nenachádza, sa nesmie vykladať tak ako poskytovanie poradenstva alebo poradenstvo.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nie je spoločnosť Quantum Software Services SA ani žiaden z jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a pridružených spoločností zodpovedný za čokoľvek, čo vyplýva z akéhokoľvek použitia tejto webovej stránky alebo akýmkoľvek spôsobom súvisí s používaním tejto webovej stránky, či je takáto zodpovednosť zmluvná, občianskoprávna alebo iná, a spoločnosť Quantum Software Services SA vrátane jej pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov a pridružených spoločností nenesie zodpovednosť za akýkoľvek nepriamy, následný alebo osobitný záväzok vyplývajúci z vášho používania tejto webovej stránky alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s jej používaním.

Odškodnenie

Týmto odškodňujete v plnom rozsahu spoločnosť Quantum Software Services SA od všetkých záväzkov, nákladov, nárokov, dôvodov konania, škôd a výdavkov (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie) vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok.

Oddeliteľnosť

Ak sa zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je podľa uplatniteľných právnych predpisov nevykonateľné alebo neplatné, takáto nevymožiteľnosť alebo neplatnosť nesmie spôsobiť, že tieto podmienky budú nevymáhateľné alebo neplatné ako celok, a takéto ustanovenia sa vymažú bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné ustanovenia.

Zmena podmienok

Spoločnosť Quantum Software Services S.A. môže revidovať tieto Podmienky kedykoľvek podľa vlastného uváženia a pomocou tejto webovej stránky sa očakáva, že budete pravidelne kontrolovať tieto Podmienky, aby ste sa uistili, že rozumiete všetkým zmluvným podmienkam upravujúcim používanie tejto webovej stránky.

Prideľovanie

Spoločnosť Quantum Software Services S.A. bude môcť prideliť, previesť a subdodávať svoje práva a / alebo záväzky podľa týchto Podmienok bez akéhokoľvek oznámenia alebo súhlasu, ktorý je potrebný. Nesmiete však priraďovať, prevádzať ani subdodávať žiadne z vašich práv a / alebo záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok.

Celá dohoda

Tieto Zmluvné podmienky vrátane všetkých právnych upozornení a upozornení obsiahnutých na tejto webovej stránke tvoria celú dohodu medzi spoločnosťou Quantum Software Services S.A a vami vo vzťahu k používaniu tejto webovej stránky a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dohody týkajúce sa toho istého.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Podmienky budú riadené a interpretované v súlade s právnymi predpismi Helénskej republiky a podstupujete nevýhradnú jurisdikciu štátu a súdov v Aténach v Grécku na riešenie akýchkoľvek sporov.